แบบประเมินความเสี่ยงภาวะสมองเสื่อม

ใช้ทดสอบสมรรถภาพของสมองด้านความจำเพื่อดูว่าจะมีโอกาสเป็นโรคสมองเสื่อมหรือไม่

แบบประเมินจะมีคำถามทั้งหมด 14 ข้อ
แปลจากบทความใน British Medical Association
โดย ชาญกัญญา ตันติลีปิกร (วท.ม.จิตวิทยาคลินิก)
สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหิดล พญ.โสภา เกริกไกรกุล
หน่วยประสาทวิทยา วิทยาลัยแพทยศาสตร์ กรุงเทพฯ และวชิรพยาบาล
ดัดแปลงบางส่วนจากต้นฉบับเดิม โดย อ.พญ.สิรินทร ฉันศิริกาญจน
อาจารย์สาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

กรณีที่มีผู้มีภาวะเสี่ยงเป็นโรคสมองเสื่อมในบ้าน ควรให้คนใกล้ตัวเป็นผู้ประเมินแทนเพื่อให้คำตอบตรงความจริง

เกณฑ์การให้คะแนนของแบบทดสอบสมรรถภาพของสมองด้านความจำเพื่อดูว่าจะมีโอกาสเป็นโรคสมองเสื่อม

  • ให้ 1 คะแนน เมื่อเหตุการณ์นั้นไม่เคยเกิดขึ้น หรือใน 1 ปีจะเกิดขึ้นแค่นานๆ ครั้ง
  • ให้ 2 คะแนน เมื่อเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นไม่บ่อยหรือ 1-2 ครั้ง ใน 1 เดือน
  • ให้ 3 คะแนน เมื่อ เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นค่อนข้างบ่อย หรือเกือบทุกสัปดาห์
  • ให้ 4 คะแนน เมื่อเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นเกือบทุกวัน

ทำแบบทดสอบประเมินความเสี่ยงเป็นโรคสมองเสื่อม คลิกที่นี่